گزارش اقدامات حوزه آموزش کارکنان؛ دفتر آموزش و پژوهش در سال ۱۳۹۶

• طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت
به منظور ارتقای سطح دانش، کارایی و همچنین افزایش مهارت های تخصصی کارکنان، به استناد مفاد بخشنامه آموزشی شماره ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ تاریخ ۴/۱۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، با نیازسنجی، طراحی و تدوین دوره های آموزشی، طرح بازنگری؛ دوره های برنامه های آموزشی کارمندان سازمان برای بازه زمانی میان مدت پنج ساله در قالب طرح پژوهشی “بازنگری و طراحی دوره های آموزشی پست های اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی” با مشورت مدرسان دوره های آموزشی، کارشناسان آموزشی سازمان و صاحب نظران مرتبط به منظور بازنگری و طراحی دوره های آموزشی پست های اختصاصی سازمان انجام شد و منجر به تولید ۴۱۴ شناسنامه دوره آموزشی گردید که برنامه آموزشی کارکنان (تقویم آموزشی) برای سال ۱۳۹۶ بر آن اساس، در جهت دستیابی به حداقل سرانه آموزشی کارکنان (۴۰ تا ۶۰ ساعت) تهیه شد. این برنامه شامل ۸۶ عنوان دوره بود که ۶۸ دوره آن حضوری و ۱۸ دوره غیر حضوری است. از مجموع دوره های حضوری ۲۲ دوره سراسری و ۳۳ دوره منطقه ای و ۱۳ دوره استانی بوده است.
۲۰ درصد دوره ها به صورت غیر حضوری برنامه ریزی شده و از مجموع دوره های حضوری حدود ۳۲ درصد دوره ها به صورت سراسری که بر اساس توانمندی مناطق آموزشی جهت اجرا به مناطق واگذار شد و با توجه به اهمیت برخی از دوره ها دفتر آموزش و پژوهش مستقیما مسئولیت اجرای آن را به عهده داشت. همچنین ۴۸ درصد دوره ها به صورت منطقه ای برنامه ریزی شد و ۲۰ درصد باقیمانده دوره ها به منظور مشارکت مستقیم استانها اجرای آن با نظارت دفتر و منطقه آموزشی مربوطه به استانها واگذار گردید.
• اجرای دوره های آموزشی در مراکز منطقه ای دهگانه و دفتر
به استناد مجوز شماره ۱۴۵/۵۴۶۳/۲۲ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ کمیته سرمایه انسانی سازمان؛ دفتر آموزش و پژوهش سازمان به همراه مراکز منطقه ای دهگانه آموزش در سال ۹۶ اقدام به اجرای دوره های آموزشی نمود. در سال ۱۳۹۶ مجموعاً ۴۴۶ دوره آموزشی حضوری وغیر حضوری به میزان ۶۴۱۰ ساعت آموزش اجرا شده است و شامل ۴۴٫۹۵۵ نفر دوره (مدیران و کارکنان) بوده که مجموعاً ۱٫۰۴۴٫۳۶۸ نفرساعت آموزشی ماحصل آن است که از این میزان ۹۳۶٫۴۴۶ نفرساعت آموزش کارکنان و ۱۰۷٫۹۲۲ نفرساعت آموزش مدیران بوده و سرانه آموزش کارکنان ۶۴٫۸ ساعت و سرانه آموزش مدیران ۶۰٫۶۱ ساعت در سال ۹۶ بوده است.
۱٫ دوره¬های آموزشی توجیهی بدوخدمت
دوره¬های آموزشی بدو خدمت به موجب بند ۱/ج نظام جامع آموزش کارکنان دولت به آموزش های اطلاق می گردد که طبق بخش نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری باید در بدو خدمت به افراد جدیدالاستخدام ارایه گردد. هدف از اجرای این دوره آشنایی کارکنان جدیدالاستخدام با سازمان کار و مدیریت دولتی و قوانین و مقررات عمومی ـ اخلاق کار و ارزش های سازمانی و فراهم نمودن شناخت کلی از دستگاه متبوع می¬باشد.
در این دوره ها در مجموع ۶ پودمان آموزشی (۵ پودمان به صورت غیر حضوری و۱ پودمان به صورت حضوری) و همچنین یک ماه کارورزی برای کلیه کارکنان بدو خدمت برنامه¬ریزی و اجرا گردیده است که دوره حضوری شامل ۳۲ ساعت برای هر نفر بوده است که تعداد ۱۲۳۶ نفر در این دوره ها شرکت کرده و ۳۹۵۵۲ نفرساعت آموزش در سال ۹۶ را تشکیل داده است و برای دوره غیرحضوری منابع و محتوای آموزشی در اختیار فراگیران قرار گرفت طراحی سوالات انجام شده و مقرر گردید آزمون موردنظر در ابتدای سال ۹۷ برنامه ریزی و اجرا گردد.
۲٫ دوره های آموزشی شغلی ـ ارتقاء شغلی مشاغل اختصاصی
آموزش های ارتقاء شغلی به موجب بند ۲-۵ نظام جدید آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی به آموزش هایی اطلاق می شود که توانایی های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) موردنیاز کارکنان رسمی ـ پیمانی و قرارداد معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغلی و ارتقاء طول مسیر شغلی فراهم مینماید. و ارتقاء شغلی، تمدید قرارداد منوط به طی این آموزش هاست.
شامل ۳۵۷ دوره برای ۱۳٫۶۰۱ نفر بوده است که ۴۸۸٫۰۴۲ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است.
۳٫ دوره های آموزشی عمومی
دوره های آموزشی عمومی با هدف بالابردن توان عمومی و فرهنگی کارکنان دولت به منظور افزایش توان تخصصی و رشد فضایل اخلاقی فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی طراحی و اجرا می گردند.
شامل ۵۳ دوره برای ۱۳٫۴۷۰ نفر بوده است که ۳۲۹٫۵۸۶ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است.
۴٫ دوره های بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت به موجب بخشنامه شماره ۷۸۵۱۰/۱۰۱ مورخ ۳/۵/۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می گردید که در سال ۹۶ با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۳۵۲۶۸ مورخ ۲۲/۵/۹۶ سازمان اداری واستخدامی برگزاری این دوره ها در سازمانهای دولتی ممنوع گردید و صرفا مراکز آموزش مدیریت دولتی مسقر در استانداریها مجوز برگزاری دوره های مدیریتی را دارند لذا با توجه به اینکه مجوز اجراء دوره های سال ۹۶ از قبل صادر شده بود دوره ها به روال سال قبل اجراء گردید لیکن در سال آتی این امکان وجود ندارد.
آموزش مدیران در دوره های حضوری ۹۳۴۵۶ نفرساعت و در دوره های غیر حضوری ۱۴۴۶۶ نفرساعت بوده است که در مجموع ۱۰۷٫۹۲۲ نفر ساعت دوره های مدیریتی اجراء شده و سرانه ۶۱ ساعت ماحصل آن است.
۵٫ دوره¬های آموزشی غیرحضوری
در راستای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان و به منظور توجه به “اصل شمولیت فراگیران” در آموزش و دسترسی آنان به فرصتهای برابر آموزشی، گسترش پوشش جمعیت یادگیرنده، صرفه جویی در هزینه ها و عدم ترک محل خدمتی کارکنان؛ سازمان در کنار آموزشهای حضوری از سال ۱۳۹۴ نسبت به برگزاری آموزش از راه دور همت ویژه ای داشته است.
همزمان با راه اندازی سامانه الکترونیکی آموزش کارکنان به برگزاری آزمون الکترونیکی دوره ها در سطح کشور اقدام شد که با بارگذاری متون آموزشی در محیط سامانه و سپس برگزاری آزمون با استقبال و مشارکت خوب کارمندان سازمان در سطح کشور مواجه گردیده و بازخورد مثبتی بدنبال داشته است بطوری که در طول سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۱ دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان از طریق این سامانه برگزار گردیده است (البته برای هر عنوان دوره آموزشی دو مرحله آزمون برگزار شده است.)
در ۲۲ دوره آزمون، تعداد ۲۰٫۰۸۰ نفر در آزمون ها شرکت و ۱۸٫۴۴۸ نفر قبول شدند که درصد قبولی ۹۱% بوده و ۱۳۳٫۲۸۴ نفرساعت آموزش در سال را تشکیل داده است. که از این میزان ۱۱۸٫۸۱۸ نفر ساعت اموزش کارکنان و۱۴٫۴۶۶ نفر ساعت آموزش مدیران بوده است.
• کمیته ارزیابی علمی کارکنان
این عملکرد در ذیل کمیته سرمایه انسانی سازمان در قالب دبیرخانه ای با عضویت اساتید برجسته دانشگاهها و مدیران ارشد سازمانی به منظور ارزیابی علمی کارکنانی که واجد شرایط و متقاضی احراز پستهای مدیریتی و سرپرستی سازمان در سطوح پایه ( روسای مراکز اقدامات تامینی و تربیتی ، روسای ادارات و گروههای ادارات کل ستادی و استانی ) و میانی ( معاونین مدیران کل ستادی و استانی ) هستند در قالب مصاحبه علمی از موضوعات و مباحث عمومی مدیریتی (مدیریت عمومی ، امور اداری و منابع انسانی ، امور مالی ، تحول اداری ، امور آموزشی و پژوهشی ) و تخصصی شغلی ( آیین نامه های اجرایی مراکز تامینی ، اشتغال و حرفه آموزی ، فرهنگی و تربیتی ، بهداشت و درمان ، مددکاری و امور حمایتی، حفاظت و اطلاعات ، امور انتظامی و یگان حفاظت ، ارزیابی عملکرد و بازرسی و …) بر اساس ماهیت و شرایط پستها انجام می گیرد که در صورت کسب حد نصاب امتیاز لازم ، واگذاری پست مدیریتی یا سرپرستی به فرد مورد نظر بلامانع اعلام می گردد.
در سال ۱۳۹۶ دبیرخانه کمیته ارزیابی طی۲۲ جلسه از ۹۷ نفر ارزیابی علمی بعمل آورد که ۹۱ نفر به تایید رسیدند. مابقی ۶ نفر به تأیید نرسیدند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*