گام سوم :نظارت

• نظارت: در دو بخش اجرایی و علمی انجام می پذیرد.

o نظارت اجرایی، نظارتی عام بر حسن مراحل پیشرفت و اجرای کامل قرارداد پژوهشی در سه سطح ملی، منطقه ای و استانی می باشد، که این امر در سطح طرحهای ملی و بعضاً منطقه ای بر عهده دفتر آموزش و پژوهش است و در سطح طرح های استانی به عهده مدیران کل استانی است در برخی از طرح های منطقه ای که متشکل از دو یا چند استان است، نظارت اجرایی میتواند بر عهده مدیرکل استان محوری و مرجع باشد که انتخاب آن بر عهده دفتر آموزش و پژوهش سازمان است. شورای تحقیقات سازمان بر اساس شرایط اجرای طرح می تواند قسمتی از وظیفه اجرایی نظارت را به ناظر اجرایی تعیین شده واگذار کند.

o نظارت علمی توسط یک ناظر درون یا برون سازمانی حائز شرایط و معتمد جهت بررسی علمی طرح از ابتدا تا پایان مطابق با پروپوزال و اصول روش شناختی انجام می گیرد. حیطه تخصصی و حرفه ای ناظر علمی لازم است متناسب با موضوع و ماهیت طرح باشد.

• طرح های دانشجویی که دارای استاد راهنما می باشند نیاز به انتخاب ناظر ندارند و وظایف ناظر بر عهده استاد راهنما می باشد.
• ناظر (ناظران) علمی هر طرح پژوهشی توسط دفتر آموزش و پژوهش با هماهنگی شورای تحقیقات سازمان انتخاب می شود.

توضیح: شوراهای تحقیقات استان می توانند، ناظران طرح های پژوهشی خود را از افراد صاحب صلاحیت در استان انتخاب و به دفتر آموزش و پژوهش سازمان معرفی نمایند ولی تأیید نهایی با دفتر آموزش و پژوهش خواهد بود.

• در جهت تسریع در پیشبرد اجرایی و عملیاتی برخی طرحها و بر اساس تصمیم شورای تحقیقات سازمان، یک ناظر اجرایی که نماینده کارفرما (دفتر اموزش و پژوهش یا ادارات کل) نیز می باشد، تعیین می شود که صرفاً در مسایل اجرایی اظهار نظر می نماید.
• برای طرح های پژوهشی که پیشنهاددهندگان و مجریان آن خارج از سازمان بوده و هیچگونه هزینه¬ای برای سازمان ندارند، نیاز به انتخاب ناظر نمی باشد.

• وظایف ناظر به شرح زیر است:
الف) نظارت بر حسن اجرای طرح پژوهشی مصوب دفتر آموزش و پژوهش و شورای تحقیقات سازمان
ب) ارائه راهنمایی های لازم به مجری طرح جهت مرتفع نمودن مشکلات و ارتقای کیفیت اجرای پژوهش
ج) دریافت و بررسی گزارش پیشرفت اجرای طرح پژوهشی در هر یک از مراحل پیشرفت طرح و انعکاس آن به شورای تحقیقات استان یا دفتر آموزش و پژوهش و تأیید جهت پرداخت اقساط (مطابق با فرم های پیوست مندرج در ضمیمه)
د) ارائه گزارش به شورای تحقیقات استان یا دفتر آموزش و پژوهش سازمان در صورت عدم دریافت گزارش پیشرفت اجرای طرح پژوهشی در هر یک از مراحل طرح
هـ) مطالعه پیش نویس گزارش نهایی طرح پژوهشی و ارائه راهنمایی های لازم به مجری طرح جهت تدوین گزارش نهایی
و) تأیید گزارش نهایی طرح به همراه تکمیل فرم اظهار نظر (فرم پیوست) جهت تسویه حساب

• در صورتی که ناظر طرح حداکثر ظرف مدت ۲۰ روزپس از دریافت گزارش پیشرفت اجرای طرح نظر خود را به مجری طرح ابلاغ نکند، این امر به منزله موافقت ناظر با روند اجرای طرح تلقی می شود.
• هر ناظر به طور همزمان نظارت بیش از یک طرح پژوهشی در سازمان را نمی تواند به عهده بگیرد. فقط در شرایط خاص و با تأیید شورای تحقیقات سازمان ممکن است همزمان تا دو طرح را نظارت نماید.
• حق الزحمه ناظر علمی طرح بر اساس مصوبات هیأت وزیران و قوانین و مقررات موجود تعیین و همزمان با پرداخت اقساط طرح، از محل اعتبار تحقیق پرداخت خواهد شد.
• حق الزحمه ناظر اجرایی به عهده کارفرما بوده و بر اساس میزان ساعات کار واگذار شده تعیین و پرداخت می شود.
• در صورتی که ادامه همکاری ناظر علمی طرح به هر دلیل مقدور نباشد، با هماهنگی دفتر آموزش و پژوهش سازمان اقدام به انتخاب ناظر جانشین می شود.
• ناظر علمی طرح می تواند از همکاران سازمانی یا برون سازمانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته-های مرتبط با طرح مورد نظر باشد.
• ناظر اجرایی طرح بایستی از همکاران سازمانی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با طرح مورد نظر باشد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*