سیاست ها و اهداف

سیاست های کلی:

 •  تحقق کامل ماهیت برنامه ریزی و نظارتی وظایف دفتر
 •  بهره گیری از خرد جمعی و نظرات صاحب نظران درون و برون سازمانی
 •  اولویت دادن به تدوین برنامه و پیشبرد اهداف براساس برنامه ریزی علمی و اجرایی
 •  نظارت علمی و سخت گیرانه بر اجرای برنامه ها
 •  برقراری تعامل با مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین المللی
 •  اصلاح ساختار عملیاتی دفتر و ادارات کل استانی
 •  ارتقاء و به روز رسانی دانش متولیان و مجریان آموزشی و پژوهشی سازمان
 •  تغییر نگرش و ایجاد باور به اهمیت آموزش و پژوهش در سازمان

سیاست های آموزشی:

 •  وحدت رویه در مراکز منطقه ای آموزش
 •  نیازسنجی علمی و دقیق برای آموزش کارکنان
 •  تأمین محتواهای آموزشی اختصاصی مشاغل سازمان
 •  تأمین منابع انسانی لازم ( اساتید صاحب نظر و صاحب تجربه )
 •  بهره گیری حداکثری از تکنولوژی آموزشی و آموزش های غیرحضوری برای تسهیل و ارتقاء آموزش ها
 •  ساماندهی اجرای آموزش های بلند مدت

سیاست های پژوهشی:

 •  بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران درون و برون سازمانی
 •  برقراری تعامل با مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین المللی معتبر
 •  ایجاد اعتقاد و باور به اهمیت پژوهش در سازمان
 •  ارتقاء و به روز رسانی دانش متولیان و مجریان پژوهش در سازمان
 •  وحدت رویه پژوهشی در سازمان و اجتناب از اعمال سلیقه ها
 •  اجرای هدفمند پژوهش هایی که منجر به خروجی کاربردی گردد
 •  اجرای کامل فرآیند مدیریت پژوهش شامل:
  ۱٫ نیازسنجی پژوهشی جهت تعیین و اعلام اولویت های تحقیقاتی
  ۲٫ بهره گیری از حضور محققین معتبر و پروپوزال های علمی در اجرای طرح های تحقیقاتی
  ۳٫ نظارت سخت گیرانه علمی و اجرایی بر فعالیت های پژوهشی
  ۴٫ بهره برداری عملی از نتایج پژوهش ها
  ۵٫ مستند سازی و اطلاع رسانی نتایج تحقیقات و اشاعه علم زندانبانی

اهداف کلی:

 •  آموزش کارکنان برای دستیابی آنان به آگاهی، نگرش و مهارت لازم برای ارائه خدمت مناسب در جنبه های عمومی و تخصصی حرفه ای
 • توسعه و گسترش کمی و کیفی پژوهش برای دستیابی به شیوه های علمی و عملی مؤثر در ارتقای زندانبانی، اصلاح رفتار زندانیان و پیامدهای ناشی از زندانی شدن
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*