آموزش غیر حضوری ۹۹

مشخصات دوره­های آموزش غیرحضوری سال۹۹

  جمع آوری پنهان

پست­های مجاز به شرکت در دوره : 

-۱رئیس اداره حفاظت پرسنلی۲-رئیس گروه امنیت داخلی و بازرسی۳-رييس اداره حفاظت اسناد(دبيرخانه محرمانه)۴-رييس اداره حفاظت واطلاعات۵-رييس گروه جمع آوري اطلاعات۶-مدير کل دفترحفاظت واطلاعات۷-مسئول دبیرخانه محرمانه و ستاد خبری۸-مسوول حفاظت واطلاعات۹-مسوول دبیرخانه و بایگانی محرمانه۱۰-معاون دفترحفاظت واطلاعات۱۱-کاردان جمع آوري اطلاعات۱۲-کاردان حفاظت واطلاعات۱۳-کارشناس اسناد محرمانه۱۴-کارشناس امورامنيتي۱۵-کارشناس جمع آوري اطلاعات۱۶-کارشناس حفاظت۱۷-کارشناس حفاظت و اطلاعات۱۸-کارشناس طبقه بندي وتجزيه وتحليل اطلاعات۱۹-کارشناس مسوول حفاظت۲۰-کارشناس مسوول حفاظت واطلاعات

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط اداره کل حفاظت واطلاعات تهیه و در اختیار این دفتر قرار میگیرد.

۲ـ نقش ورزش در کاهش آسیب رفتارهای پر خطر

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

-۱رييس اداره تربيت بدني۲-مربي ورزش۳-کارشناس برنامه ريزي امورتربيت بدني۴-کارشناس برنامه ريزي امورورزشي۵-کارشناس تربيت بدني

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط اداره کل فرهنگی وتربیتی تهیه و در اختیار این دفتر قرار میگیرد.

۳ـ فرایند عملی تولید محتوی برنامه درسی دوره های آموزشی

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رييس گروه امور آموزشی۲-متصدي خدمات آموزشي ۳-معاون دفترآموزش وپژوهش۴-کاردان امورآموزشي۵-کارشناس آموزش۶-کارشناس آموزش و پژوهش۷-کارشناس ارزيابي عملکردآموزشي۸-کارشناس امور آموزشي۹-کارشناس برنامه ريزي آموزشي۱۰-کارشناس مسئول آموزش و پژوهش۱۱-کارشناس مسوول امورآموزشي

میزان ساعت آموزش: ۱۰ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر آموزش وپژوهش تهیه میگردد.

۴ـ مدل های کاربردی سنجش اثر بخش آموزش-کلان

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رييس گروه امور آموزشی۲-متصدي خدمات آموزشي ۳-معاون دفترآموزش وپژوهش۴-کاردان امورآموزشي۵-کارشناس آموزش۶-کارشناس آموزش و پژوهش۷-کارشناس ارزيابي عملکردآموزشي۸-کارشناس امور آموزشي۹-کارشناس برنامه ريزي آموزشي۱۰-کارشناس مسئول آموزش و پژوهش۱۱-کارشناس مسوول امورآموزشي

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر آموزش وپژوهش تهیه میگردد.

۵ـ داده کاوی پژوهشی در پژوهشهای سازمان زندانها

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

-۱رييس گروه پژوهش۲-مدير کل دفتر آموزش و پژوهش۳-معاون دفترآموزش وپژوهش۴-کارشناس مسئول آموزش و پژوهش۵-کارشناس مسوول مطالعات اجتماعي۶-کارشناس مطالعات اجتماعی۷-کارشناس مطالعات و تحقیقات

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر آموزش وپژوهش تهیه میگردد.

۶ـ قراردادهای تجاری

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رئیس گروه اشتغال زندانیان۲-رييس اداره کارآفريني و هماهنگي سازمانهاي مردم نهاد۳-مدير کل دفتر برنامه ريزي ،اشتغال وحرفه آموزي۴-معاون دفتربرنامه ريزي اشتغال وحرفه آموزي۵-کارشناس اشتغال ، حرفه آموزی۶-کارشناس اشتغال خودکفايي وحرفه آموزي۷-کارشناس امور سازمانهای مردم نهاد۸-کارشناس برنامه ريزي توسعه مراکزتوليدي وخدماتي۹-کارشناس برنامه ریزی اشتغال و کارآفرینی۱۰-کارشناس برنامه ریزی و کارآفرینی۱۱-کارشناس مسئول اشتغال ، حرفه آموزی و کارآفرینی۱۲-کارشناس مسئول کارآفرینی و هماهنگی سازمانهای مردم نهاد۱۳-کارشناس مسوول اشتغال خودکفايي وحرفه آموزي۱۴-کارشناس مسوول برنامه ريزي امور اشتغال وحرفه آموزي۱۵-کارشناس هماهنگی سازمانهای مردم نهاد۱۶-کارشناس کارآفرینی و حرفه آموزی

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر برنامه ریزی اشتغال وحرفه آموزی تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۷ـ آشنایی با اصول ومفاهیم وتشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-برنامه نويس کاربردي۲-تکنيسين آمار۳-تکنيسين آمار ورايانه۴-رئیس گروه آمار و اطلاعات۵-رئیس گروه فن آوری اطلاعات و ارتباطات۶-مدیر کل دفتر آمارو فناوری اطلاعات۷-معاون دفتر آمار و فناوری اطلاعات۸-کاردان پذیرش و ثبت اطلاعات۹-کاردان جمع آوري آمار واطلاعات۱۰-کاردان جمع آوری آمار و بایگان پرونده زندانیان۱۱-کاردان جمع آوری آماروفن آوری اطلاعات۱۲-کاردان نرم افزار۱۳-کارشناس امنیت اطلاعات۱۴-کارشناس شبکه۱۵-کارشناس آمار۱۶-کارشناس آمار موضوعی و تحلیلی۱۷-کارشناس آمار و اطلاعات۱۸-کارشناس آمار و فن آوری اطلاعات۱۹-کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات۲۰-کارشناس تحليل سيستم۲۱-کارشناس جمع آوري آمارواطلاعات۲۲-کارشناس جمع آوری آمار و فن آوری اطلاعات۲۳-کارشناس سخت افزار۲۴-کارشناس شبکه و زیرساخت۲۵-کارشناس فن آوري اطلاعات۲۶-کارشناس مسئول آمار و فن آوری اطلاعات۲۷-کارشناس مسئول جمع آوری آمار و اطلاعات ( تحلیل گر آمار)۲۸-کارشناس مسئول فن آوری اطلاعات۲۹-کارشناس مسوول جمع آوري آمار واطلاعات۳۰-کارشناس نرم افزار۳۱-کارشناس نرم افزار و امنیت اطلاعات۳۲-کمک کارشناس آمارواطلاعات

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر آمار وفنآوری اطلاعات تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۸ـ تجویز منطقی واصلاح الگوی مصرف دارو

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

-۱پزشک۲-پزشک(زن)۳-تکنيسين اموردارويي۴-رييس اداره بهداري۵-رييس اداره بهداري(پزشک)۶-رييس اداره بهداشت و درمان۷-مدير کل بهداشت ودرمان۸-مسوول بهداري (پزشک)۹-مسوول بهداشت ودرمان۱۰-معاون اداره کل بهداشت ودرمان۱۱-کارشناس اموردارويي۱۲-کارشناس اموردرماني (پزشک)۱۳-کارشناس بهداشت ودرمان۱۴-کارشناس مسئول امور درمانی۱۵-کارشناس مسئول بهداشت و درمان

میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۹ـ روشهای ارتقائ وضعیت ایمنی وبهداشت حرفه ای زندانیان شاغل(۳)

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-کاردان بهداشت۲-کاردان بهداشت درمان۳-کارشناس امور بهداشت۴-کارشناس امورتغذيه۵-کارشناس ايمني وبهداشت حرفه اي۶-کارشناس بهداشت۷-کارشناس بهداشت محيط۸-کارشناس بهداشت ودرمان۹-کارشناس تغذیه و مواد غذایی

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۰ـ روش های مبارزه با ساس تختخواب در زندانها

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-کاردان بهداشت۲-کاردان بهداشت درمان۳-کارشناس امور بهداشت۴-کارشناس ايمني وبهداشت حرفه اي۵-کارشناس بهداشت۶-کارشناس بهداشت محيط۷-کارشناس بهداشت ودرمان

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۱ـ مروری بر درمانهای آگونیست در اختلالات مصرف مواد

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-بهيار۲-بهيار(زن)۳-پرستار۴-پزشک۵-پزشک(زن)۶-رئیس گروه سلامت روان و بهداشت۷-روانشناس۸-رييس اداره بهداري۹-رييس اداره بهداري(پزشک)۱۰-رييس اداره بهداشت و درمان۱۱-مدیرکل دفتر بهداشت و درمان۱۲-مسوول بهداري (پزشک)۱۳-مسوول بهداشت ودرمان۱۴-معاون دفتر بهداشت و درمان۱۵-کارشناس اموردرماني (پزشک)۱۶-کارشناس بهداشت و سلامت روان زنان۱۷-کارشناس بهداشت ودرمان۱۸-کارشناس روان شناسی۱۹-کارشناس سلامت روان۲۰-کارشناس مسئول امور درمانی۲۱-کارشناس مسئول بهداشت و درمان۲۲-کارشناس مسوول اموربهداشتي ودرماني

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۲ـ آشنایی با بیماریهای شایع واگیر دار وغیر واگیر در زندان

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

کلیه پرسنل سازمان

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۳ـ اصول تغذیه سالم

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

کلیه پرسنل سازمان

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر بهداشت ودرمان تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۴ـ حفاظت وایمنی در ساخت وبهره برداری زندانها

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-انگشت نگاروبايگان پرونده زندانيان۲-تکنيسين برق وتاسيسات۳-تکنيسين تاسيسات۴-تکنيسين تاسيسات وارتباطات۵-تکنيسين ساختمان و تاسيسات۶-رييس اداره فني و عمراني۷-رييس گروه فني وعمراني۸-مدیر کل دفتر فنی و عمرانی۹-مربي حرفه وفن۱۰-معاون دفتر فنی و عمرانی۱۱-کاردان برق وتاسيسات۱۲-کاردان تاسيسات۱۳-کارشناس۱۴-کارشناس برق۱۵-کارشناس برق وتاسيسات۱۶-کارشناس عمران۱۷-کارشناس عمران و توسعه۱۸-کارشناس عمران وتاسيسات۱۹-کارشناس فني وحرفه اي۲۰-کارشناس مسئول عمران و توسعه

میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر فنی ومهندسی تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۵ـ ریسک پذیری پروژه های عمرانی ساخت زندانها

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رييس اداره فني و عمراني۲-کارشناس عمران و توسعه۳-کارشناس عمران وتاسيسات۴-کارشناس مسئول عمران و توسعه

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر فنی ومهندسی تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۶ـ آیین نامه اجرایی سازمان

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

(پرسنل جدید الورود وافرادی که دوره را نگذرانده اند)

میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: آیین نامه اجرایی سازمان زندانها قابل دانلود در سایت سازمان زندانها

۱۷ـ گام دوم انقلاب

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

 کلیه پرسنل سازمان

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:فرهنگی وعمومی

درسنامه: گام دوم انقلاب قابل دانلود.

۱۸ـ آموزش قوانین ومقررات مرتبط با تشکیلات روش وطبقه بندی مشاغل

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رئیس اداره امور منابع انسانی۲-رييس اداره امور کارکنان و دبيرخانه۳-رييس گروه تشکيلات وروشهاوطبقه بندي مشاغل۴-مسوول امور اداری۵-کارشناس ارزشیابی کارکنان۶-کارشناس امور اداری۷-کارشناس امور اداری و رفاه۸-کارشناس اموراداري و پرسنلی۹-کارشناس اموراداری۱۰-کارشناس امورپرسنلي۱۱-کارشناس تشکیلات۱۲-کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل۱۳-کارشناس سیستم ها و روش ها۱۴-کارشناس طبقه بندي مشاغل۱۵-کارشناس مسوول اموراداري۱۶-کارگزين۱۷-کارگزين مسوول

میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفتر برنامه ریزی نوسازی وتحول اداری تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۱۹ـ رویکرد های نوین در روابط عمومی در مراکز تامینی وتربیتی

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات۲-مدير کل دفتررياست وروابط عمومي۳-مسئول امور دفتری و روابط عمومی۴-مسئول دفتر وروابط عمومی۵-معاون دفتررياست وروابط عمومي۶-کاردان روابط عمومی۷-کارشناس اموررسانه هاومطبوعات۸-کارشناس روابط عمومی۹-کارشناس مسوول روابط عمومي۱۰-کمک کارشناس روابط عمومي

میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفترحوزه ریاست وروابط عمومی تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

۲۰ـ آشنایی با قانون مطبوعات

پست­های مجاز به شرکت در دوره :

۱-رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات۲-مدير کل دفتررياست وروابط عمومي۳-مسئول امور دفتری و روابط عمومی۴-مسئول دفتر وروابط عمومی۵-معاون دفتررياست وروابط عمومي۶-کاردان روابط عمومی۷-کارشناس اموررسانه هاومطبوعات۸-کارشناس روابط عمومی۹-کارشناس مسوول روابط عمومي۱۰-کمک کارشناس روابط عمومي

میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت

زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام میگردد

زمان آزمون: متعاقبا اعلام میگردد

نوع دوره:شغلی- اختصاصی -الزامی

درسنامه: توسط دفترحوزه ریاست وروابط عمومی تهیه ودر اختیار این دفتر قرار میگردد.

Print Friendly, PDF & Email