آموزش غیر حضوری۱۳۹۷

مشخصات دوره های آموزش غیر حضوری سال۹۷

۱ـ شخصیت و تیپ شناسی
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس گروه امور مراقبت بعد از خروج ۲-مدديار ۳-مددکار ۴-معاون مدیرکل و مدير زندان ۵-کارشناس امورمددکاري۶-کارشناس امور مددکاری زندان ها و اردوگاه ها ۷-کارشناس امور مددکاری کانون ها و مراکز مراقبت ۸-کارشناس برنامه ریزی خدمات اجتماعی ۹-کارشناس مددکاری ۱۰-کارشناس مسئول مددکاری ۱۱-کارشناس مسئول مشاوره و مددکاری
میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام میگردد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:جزوه شخصیت و تیپ شناسی

۲ـ فلسفه قیام تاریخی امام حسین(ع)و شرح و تفسیر زیارت عاشورا
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس اداره امور فرهنگی و تربيتي۲-رييس اداره امورفرهنگي, تربیتی وقضايي۳-رييس اداره فرهنگی وتربيتي۴-رييس اداره فرهنگی و هنری ۵-مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۶-مسوول امورفرهنگي وتربيتي۷-معاون مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۸-کاردان امورفرهنگي وتربيتي۹-کارشناس امورفرهنگی۱۰-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی۱۱-کارشناس امور فرهنگی وقرآنی۱۲-کارشناس فرهنگی و تربیتی۱۳-کارشناس فرهنگی و تربیتی و آموزشی۱۴-کارشناس مسئول امورفرهنگي و تربيتي۱۵-کارشناس کتاب۱۶-کتابدار۱۷-کمک کارشناس امور فرهنگی و تربیتی
میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام میگردد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه: جزوه قیام امام حسین (ع) و فلسفه قیام زیارت عاشورا

۳ـ ایدز در زندان
پست های مجاز به شرکت در دوره :
این دوره ویژه کلیه کارکنان صف می باشد بجز مدیران
میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه: جزوه آموزشی ایدز

۴ـ مباحث نوین روانشناسی در اصلاح و تربیت زندانیان
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس اداره امور فرهنگی وتربيتي۲-رييس اداره امورفرهنگي ,تربیتی و قضايي۳-رييس اداره فرهنگی و تربيتي۴-رييس اداره فرهنگی وهنري۵-مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۶-مسوول امورفرهنگي وتربيتي۷-معاون مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۸-کاردان امورفرهنگي وتربيتي۹-کارشناس امورفرهنگی۱۰-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی۱۱-کارشناس امور فرهنگی وقرآنی۱۲-کارشناس فرهنگی و تربیتی۱۳-کارشناس فرهنگی و تربیتی و آموزشی۱۴-کارشناس مسئول امور فرهنگی و تربيتي۱۵-کارشناس کتاب۱۶-کتابدار۱۷-کمک کارشناس امور فرهنگی و تربیتی
میزان آموزش: ۲۴ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:مباحث نوین روان شناسی در اصلاح و تربیت زندانیان

۵ـ آیین نامه بازداشتگاه های امنیتی، انتظامی و موقت
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رئیس امور داخلی۲-رييس اداره اجرای احکام، عفو و بخشودگي۳-رييس اداره امور قضايي، اجرای احکام و امور بازداشت۴-رييس اداره امورقضايي۵-رييس اداره پذیرش و تشخيص۶-رييس اداره سلامت و اصلاح و تربيت۷-رييس اداره مراقبت وسلامت۸-رييس اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني۹-رييس اندرزگاه۱۰-رييس بازداشتگاه۱۱-رييس خوابگاه۱۲-رييس زندان۱۳-رييس کانون اصلاح وتربيت۱۴-مدير اردوگاه حرفه آموزي وکاردرماني۱۵-مدير کل امور قضايي و اجرای احکام۱۶-مدير کل دفترامورحقوقي۱۷-مدير کل زندانهای استان۱۸-مـديرکانون اصلاح وتربيت۱۹-مدیر زندان۲۰-مراقب مسئول امورتاميني وتربيتي۲۱-مربي اقدامات تاميني وتربيتي۲۲-مسوول اجرای احکام۲۳-مسوول اندرزگاه۲۴-مسوول خوابگاه۲۵-مسوول قرنطینه (کارشناس)۲۶-معاون سلامت و اصلاح وتربيت۲۷-معاون قضايي و اجرای احکام۲۸-معاون قضایی و اجرای احکام و امور بازداشتگاهها۲۹-معاون مدير کل امورقضايي و اجرای احکام۳۰-معاون مدیرکل استان۳۱-معاون و مسئول امور مراقبت وسلامت۳۲-معاون و مسئول اندرزگاه۳۳-کارشناس اجرای احکام۳۴-کارشناس اجرای احکام و عفو و بخشودگی۳۵-کارشناس امور بازداشتگاه ها و حقوق شهروندی۳۶-کارشناس امور عفو و بخشودگی۳۷-کارشناس امور قضایی و اجرای احکام۳۸-کارشناس امور قضایی و حقوقی۳۹-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی۴۰-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی و بازداشتگاهها۴۱-کارشناس امور نیمه آزادی۴۲-کارشناس امورحقوقي۴۳-کارشناس امورقراردادها۴۴-کارشناس امورقضايي۴۵-کارشناس امورمجلس۴۶-کارشناس حقوق شهروندی و امور بازداشتگاهها۴۷-کارشناس حقوقي۴۸-کارشناس حقوقی و امور شهروندی۴۹-کارشناس مسئول قضایی ، اجرای احکام و امور بازداشتگاه۵۰-کارشناس مسئول اجرای احکام۵۱-کارشناس مسئول امورحقوقي و مجلس۵۲-کارشناس هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداری
میزان آموزش: ۱۶ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:

۶ ـ آیین نامه اجرایی نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان
پستهای مجاز به شرکت در دوره:
۱-رئیس امور داخلی۲- کارشناس تعلیمات زندانباني ۳-رييس اداره اجرای احکام، عفو و بخشودگي۴-رييس اداره امور قضايي ، اجرای احکام و امور بازداشت۵-رييس اداره امورقضايي۶-رييس اداره امورقضايي و تاميني۷-رييس اداره پذیرش وتشخيص۸-رييس اداره سلامت و اصلاح و تربيت۹-رييس اداره قرنطينه۱۰-رييس اداره مراقبت وسلامت۱۱-رييس اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني۱۲-رييس اندرزگاه۱۳-رييس اندرزگاه (زن)۱۴-رييس بازداشتگاه۱۵-رييس خوابگاه۱۶-رييس زندان۱۷-رييس کانون اصلاح وتربيت۱۸-مدير اردوگاه حرفه آموزي وکاردرماني۱۹-مدير کل امور قضايي و اجرای احکام۲۰-مدير کل دفتر اقدامات تاميني۲۱-مدير کل دفترامورحقوقي۲۲-مدير کل زندانهای استان۲۳-مـديرکانون اصلاح وتربيت۲۴-مدیر زندان۲۵-مربي اقدامات تاميني وتربيتي۲۶-مسوول اندرزگاه۲۷-مسوول اندرزگاه (کارشناس )۲۸-مسوول اندرزگاه( زن )۲۹-مسوول خوابگاه۳۰-مسوول قرنطینه (کارشناس)۳۱-معاون اداری و مالی۳۲-معاون اصلاح وتربیت۳۳-معاون دفتر اقدامات تاميني۳۴-معاون رييس اردوگاه۳۵-معاون رييس زندان۳۶-معاون سلامت و اصلاح وتربيت۳۷-معاون قضايي و اجرای احکام۳۸-معاون قضایی و اجرای احکام و امور بازداشتگاهها۳۹-معاون مدير زندان۴۰-معاون مدير کانون۴۱-معاون مدير کل امورقضايي و اجرای احکام۴۲-معاون مدير کل و مدير زندان۴۳-معاون مديراردوگاه۴۴-معاون مدیرکل استان۴۵-معاون و مسئول امور مراقبت وسلامت۴۶-معاون و مسئول اندرزگاه۴۷-کارشناس اجرای احکام۴۸-کارشناس اجرای احکام و عفو و بخشودگی۴۹-کارشناس امور بازداشتگاه ها و حقوق شهروندی۵۰-کارشناس امور عفو و بخشودگی۵۱-کارشناس امور قضایی و اجرای احکام۵۲-کارشناس امور قضایی و حقوقی۵۳-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی۵۴-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی و بازداشتگاهها۵۵-کارشناس امور نیمه آزادی۵۶-کارشناس امورحقوقي
میزان ساعت آموزش: ۸ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:

نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان

آیین نامه اجرایی سازمان

قانون آیین دادرسی کیفری

۷ ـ اقتصاد مقاومتی (۲)
پست های مجاز به شرکت در دوره :
این دوره ویژه مدیران پایه . میانی و ارشد می باشد
میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: آموزش مدیران
درس نامه: توسط دفتر آموزش و پژوهش در حال تهیه میباشد.

۸٫دوره مدیریت زندان

تاریخ شروع :۹۷/۷/۷

تاریخ پایان:۹۷/۷/۲۳

زمان نشست تخصصی: ۹۷/۷/۲۴

نوع دوره: آموزش مدیران

محتوی آموزشی:

آشنایی باحقوق جزا و جرم شناسی (مدیریت زندان)

مهارتهای عمومی مدیریت(مدیریت زندان)

مسئولیت پذیری,و پاسخگویی( مدیریت زندان)

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*