آموزش غیر حضوری۱۳۹۷

مشخصات دوره های آموزش غیر حضوری سال۹۷

۱ـ شخصیت و تیپ شناسی
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس گروه امور مراقبت بعد از خروج ۲-مدديار ۳-مددکار ۴-معاون مدیرکل و مدير زندان ۵-کارشناس امورمددکاري۶-کارشناس امور مددکاری زندان ها و اردوگاه ها ۷-کارشناس امور مددکاری کانون ها و مراکز مراقبت ۸-کارشناس برنامه ریزی خدمات اجتماعی ۹-کارشناس مددکاری ۱۰-کارشناس مسئول مددکاری ۱۱-کارشناس مسئول مشاوره و مددکاری
میزان ساعت آموزش: ۱۶ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام میگردد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:جزوه شخصیت و تیپ شناسی

۲ـ فلسفه قیام تاریخی امام حسین(ع)و شرح و تفسیر زیارت عاشورا
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس اداره امور فرهنگی و تربيتي۲-رييس اداره امورفرهنگي, تربیتی وقضايي۳-رييس اداره فرهنگی وتربيتي۴-رييس اداره فرهنگی و هنری ۵-مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۶-مسوول امورفرهنگي وتربيتي۷-معاون مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۸-کاردان امورفرهنگي وتربيتي۹-کارشناس امورفرهنگی۱۰-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی۱۱-کارشناس امور فرهنگی وقرآنی۱۲-کارشناس فرهنگی و تربیتی۱۳-کارشناس فرهنگی و تربیتی و آموزشی۱۴-کارشناس مسئول امورفرهنگي و تربيتي۱۵-کارشناس کتاب۱۶-کتابدار۱۷-کمک کارشناس امور فرهنگی و تربیتی
میزان ساعت آموزش: ۲۴ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام میگردد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه: جزوه قیام امام حسین (ع) و فلسفه قیام زیارت عاشورا

۳ـ ایدز در زندان
پست های مجاز به شرکت در دوره :
این دوره ویژه کلیه کارکنان صف می باشد بجز مدیران
میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه: جزوه آموزشی ایدز

۴ـ مباحث نوین روانشناسی در اصلاح و تربیت زندانیان
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رييس اداره امور فرهنگی وتربيتي۲-رييس اداره امورفرهنگي ,تربیتی و قضايي۳-رييس اداره فرهنگی و تربيتي۴-رييس اداره فرهنگی وهنري۵-مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۶-مسوول امورفرهنگي وتربيتي۷-معاون مدير کل امورفرهنگي وتربيتي۸-کاردان امورفرهنگي وتربيتي۹-کارشناس امورفرهنگی۱۰-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی۱۱-کارشناس امور فرهنگی وقرآنی۱۲-کارشناس فرهنگی و تربیتی۱۳-کارشناس فرهنگی و تربیتی و آموزشی۱۴-کارشناس مسئول امور فرهنگی و تربيتي۱۵-کارشناس کتاب۱۶-کتابدار۱۷-کمک کارشناس امور فرهنگی و تربیتی
میزان آموزش: ۲۴ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:مباحث نوین روان شناسی در اصلاح و تربیت زندانیان

۵ـ آیین نامه بازداشتگاه های امنیتی، انتظامی و موقت
پست های مجاز به شرکت در دوره :
۱-رئیس امور داخلی۲-رييس اداره اجرای احکام، عفو و بخشودگي۳-رييس اداره امور قضايي، اجرای احکام و امور بازداشت۴-رييس اداره امورقضايي۵-رييس اداره پذیرش و تشخيص۶-رييس اداره سلامت و اصلاح و تربيت۷-رييس اداره مراقبت وسلامت۸-رييس اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني۹-رييس اندرزگاه۱۰-رييس بازداشتگاه۱۱-رييس خوابگاه۱۲-رييس زندان۱۳-رييس کانون اصلاح وتربيت۱۴-مدير اردوگاه حرفه آموزي وکاردرماني۱۵-مدير کل امور قضايي و اجرای احکام۱۶-مدير کل دفترامورحقوقي۱۷-مدير کل زندانهای استان۱۸-مـديرکانون اصلاح وتربيت۱۹-مدیر زندان۲۰-مراقب مسئول امورتاميني وتربيتي۲۱-مربي اقدامات تاميني وتربيتي۲۲-مسوول اجرای احکام۲۳-مسوول اندرزگاه۲۴-مسوول خوابگاه۲۵-مسوول قرنطینه (کارشناس)۲۶-معاون سلامت و اصلاح وتربيت۲۷-معاون قضايي و اجرای احکام۲۸-معاون قضایی و اجرای احکام و امور بازداشتگاهها۲۹-معاون مدير کل امورقضايي و اجرای احکام۳۰-معاون مدیرکل استان۳۱-معاون و مسئول امور مراقبت وسلامت۳۲-معاون و مسئول اندرزگاه۳۳-کارشناس اجرای احکام۳۴-کارشناس اجرای احکام و عفو و بخشودگی۳۵-کارشناس امور بازداشتگاه ها و حقوق شهروندی۳۶-کارشناس امور عفو و بخشودگی۳۷-کارشناس امور قضایی و اجرای احکام۳۸-کارشناس امور قضایی و حقوقی۳۹-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی۴۰-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی و بازداشتگاهها۴۱-کارشناس امور نیمه آزادی۴۲-کارشناس امورحقوقي۴۳-کارشناس امورقراردادها۴۴-کارشناس امورقضايي۴۵-کارشناس امورمجلس۴۶-کارشناس حقوق شهروندی و امور بازداشتگاهها۴۷-کارشناس حقوقي۴۸-کارشناس حقوقی و امور شهروندی۴۹-کارشناس مسئول قضایی ، اجرای احکام و امور بازداشتگاه۵۰-کارشناس مسئول اجرای احکام۵۱-کارشناس مسئول امورحقوقي و مجلس۵۲-کارشناس هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداری
میزان آموزش: ۱۶ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:

۶ ـ آیین نامه اجرایی نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان
پستهای مجاز به شرکت در دوره:
۱-رئیس امور داخلی۲- کارشناس تعلیمات زندانباني ۳-رييس اداره اجرای احکام، عفو و بخشودگي۴-رييس اداره امور قضايي ، اجرای احکام و امور بازداشت۵-رييس اداره امورقضايي۶-رييس اداره امورقضايي و تاميني۷-رييس اداره پذیرش وتشخيص۸-رييس اداره سلامت و اصلاح و تربيت۹-رييس اداره قرنطينه۱۰-رييس اداره مراقبت وسلامت۱۱-رييس اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني۱۲-رييس اندرزگاه۱۳-رييس اندرزگاه (زن)۱۴-رييس بازداشتگاه۱۵-رييس خوابگاه۱۶-رييس زندان۱۷-رييس کانون اصلاح وتربيت۱۸-مدير اردوگاه حرفه آموزي وکاردرماني۱۹-مدير کل امور قضايي و اجرای احکام۲۰-مدير کل دفتر اقدامات تاميني۲۱-مدير کل دفترامورحقوقي۲۲-مدير کل زندانهای استان۲۳-مـديرکانون اصلاح وتربيت۲۴-مدیر زندان۲۵-مربي اقدامات تاميني وتربيتي۲۶-مسوول اندرزگاه۲۷-مسوول اندرزگاه (کارشناس )۲۸-مسوول اندرزگاه( زن )۲۹-مسوول خوابگاه۳۰-مسوول قرنطینه (کارشناس)۳۱-معاون اداری و مالی۳۲-معاون اصلاح وتربیت۳۳-معاون دفتر اقدامات تاميني۳۴-معاون رييس اردوگاه۳۵-معاون رييس زندان۳۶-معاون سلامت و اصلاح وتربيت۳۷-معاون قضايي و اجرای احکام۳۸-معاون قضایی و اجرای احکام و امور بازداشتگاهها۳۹-معاون مدير زندان۴۰-معاون مدير کانون۴۱-معاون مدير کل امورقضايي و اجرای احکام۴۲-معاون مدير کل و مدير زندان۴۳-معاون مديراردوگاه۴۴-معاون مدیرکل استان۴۵-معاون و مسئول امور مراقبت وسلامت۴۶-معاون و مسئول اندرزگاه۴۷-کارشناس اجرای احکام۴۸-کارشناس اجرای احکام و عفو و بخشودگی۴۹-کارشناس امور بازداشتگاه ها و حقوق شهروندی۵۰-کارشناس امور عفو و بخشودگی۵۱-کارشناس امور قضایی و اجرای احکام۵۲-کارشناس امور قضایی و حقوقی۵۳-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی۵۴-کارشناس امور قضایی و نیمه آزادی و بازداشتگاهها۵۵-کارشناس امور نیمه آزادی۵۶-کارشناس امورحقوقي
میزان ساعت آموزش: ۸ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: شغلی- اختصاصی -الزامی
درس نامه:

نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان

آیین نامه اجرایی سازمان

قانون آیین دادرسی کیفری

۷ ـ اقتصاد مقاومتی (۲)
پست های مجاز به شرکت در دوره :
این دوره ویژه مدیران پایه . میانی و ارشد می باشد
میزان ساعت آموزش: ۸ ساعت
زمان ثبت نام: متعاقباً اعلام خواهد شد
زمان آزمون: نیمه دوم سال ۹۷
نوع دوره: آموزش مدیران
درس نامه: توسط دفتر آموزش و پژوهش در حال تهیه میباشد.

۸٫دوره مدیریت زندان

تاریخ شروع :۹۷/۷/۷

تاریخ پایان:۹۷/۷/۲۳

زمان نشست تخصصی: ۹۷/۷/۲۴

نوع دوره: آموزش مدیران

محتوی آموزشی:

آشنایی باحقوق جزا و جرم شناسی (مدیریت زندان)

مهارتهای عمومی مدیریت(مدیریت زندان)

مسئولیت پذیری,و پاسخگویی( مدیریت زندان)

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>